Poprzez wieki niezliczone rzesze mnichów chrześcijańskich żywiły się Słowem Bożym krocząc stopniami Lectio divina. Po Soborze Watykańskim II metoda ta odżyła w kościele rzymskokatolickim jako uprzywilejowana forma wspólnotowego rozważania Słowa Bożego.
Grupom, które pragną w ten sposób rozważać niedzielną ewangelię przedstawiamy tu schematy spotkań biblijnych według metody Lectio divina.

piątek, 31 grudnia 2010

Objawienie Pańskie

Ujrzeliśmy gwiazdę na wschodzie!


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Na początku ewangelii Mateusza spotykamy teksty bardzo znane: czytamy je zazwyczaj w okresie Bożego Narodzenia i przedstawiamy je w naszych żłóbkach. Tekst, który dzisiaj będziemy rozważali, pomoże nam zastanowić się nad tym, w jaki sposób przyjmujemy Jezusa obecnego w naszej rzeczywistości i jak odczytujemy znaki Jego obecności wśród nas.


Czytamy księgę życia

Ludzie zawsze dążą do czegoś, zawsze poszukują czegoś więcej. Każdy sukces życiowy, każde osiągnięcie jest początkiem sięgania po nowe horyzonty. Każda meta, raz osiągnięta, staje się nową linią startu. Często odnosimy wrażenie, że zatrzymanie się na naszej drodze życia byłoby równoważne śmierci. Staramy się o awans w naszej pracy zawodowej, staramy się poprawić standard życia rodzinnego, staramy się pomagać innym w sposób coraz bardziej efektywny... U podłoża tych naszych poszukiwań leży niezaspokojone pragnienie realizacji, satysfakcji, szczęścia...

 • Do czego dążą dzisiaj ludzie? Czego pragną? Czego poszukują?
 • Jaką rolę odgrywa i jakie miejsce zajmuje w tych dążeniach Bóg i wiara w Niego?

Czytamy Pismo Święte

W czasach Mateusza ludzie też realizowali swoje dążenia. Wielu wierzących oczekiwało na obiecanego Mesjasza. Sięgając do tekstów biblijnych i odwołując się do ówczesnych tradycji, Mateusz wskazuje swej wspólnocie, że Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem i że Jego powinni poszukiwać, do Niego powinni dążyć.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta głośno i wyraźnie tekst Mt 2,1-12.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie.
 • Po pewnym czasie inna osoba z grupy czyta na nowo dla wszystkich tekst Mt 2,1-12.
 • Wspólnie staramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Czego szukają mędrcy ze Wschodu? Co im ułatwia ich poszukiwanie?
 • Jakie znaczenie symboliczne może mieć pojawienie się gwiazdy? Co może ona oznaczać?
 • Oprócz mędrców, jakie inne osoby występują w tym tekście? Jak się zachowują? Jak reagują na wiadomość o narodzinach Jezusa?
 • Jakie przesłanie pragnie przekazać Mateusz członkom swojej wspólnoty przy pomocy tego tekstu?

Słuchamy Słowa Bożego

Jako ludzie wierzący, tak jak wszyscy inni ludzie, realizujemy nasze dążenia, pragnienia i cele. Wierzymy, że wszystkie nasze pragnienia realizują się w Jezusie i przez Jezusa. Liczne gwiazdy w naszej rzeczywistości wskazują nam na Jego obecność.

 • Kim są dzisiaj owi mędrcy ze wschodu, którzy szukają Boga? W jakiej mierze utożsamiasz się z nimi?
 • Jakie gwiazdy wskazują nam na obecność Jezusa w naszej codziennej rzeczywistości?
 • W jaki sposób możemy być dla innych gwiazda, która wskaże im Jezusa?
 • Jakie jeszcze inne przesłanie znajdujesz dla ciebie i twojej wspólnoty w rozważanym dzisiaj fragmencie Ewangelii?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 2,1-12.
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie kolędę lub inną pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym.


poniedziałek, 27 grudnia 2010

II Niedziela Bożego Narodzenia A - 02 stycznia 2011

"Na początku było Słowo"


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Na początku Ewangelii według świętego Jana napotykamy stary hymn chrześcijański, który ewangelista Jan włączył do swego dzieła, i w którym rozbrzmiewają tematy, które zostaną następnie rozwinięte w dalszej części tej Ewangelii.

Czytamy księgę życia

Człowiekowi trudno jest żyć w odosobnieniu. Potrzebujemy kontaktu i komunikacji z innymi ludźmi. Stąd też dar słowa jest jednym z najcenniejszych darów, jakie posiadamy. Dzięki niemu wyrażamy to, kim jesteśmy, co czujemy, czego pragniemy, w co wierzymy... Poprzez słowa możemy kontaktować się z innymi, by nawiązać z nimi współpracę, przyjaźń... Nie zawsze jednak komunikacja z innymi jest łatwa. Wiemy doskonale, że nierzadko napotykamy wiele trudności w nawiązaniu szczerego dialogu nawet z bliską nam osobą. Podzielmy się naszym doświadczeniem w tej materii.

 • Podzielmy się z innymi jakimś naszym pozytywnym doświadczeniem komunikacji z innymi.
 • Co odczuwamy, gdy nie możemy podzielić się z innymi naszymi przeżyciami?

Czytamy Pismo Święte

Ewangelia według świętego Jana rozpoczyna się od zaskakującego stwierdzenia: Bóg pragnie być w kontakcie z człowiekiem. Od samego początku, jeszcze przed stworzeniem świata, szuka sposobu na nawiązanie i podtrzymanie dialogu z nami.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta tekst J 1,1-18.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie – Co mówi tekst?. [Naszej re-lektury tekstu, odczytania tego, co nam mówi tekst, dokonamy w dalszej części spotkania].
 • Po dłuższej chwili ciszy inna osoba z grupy czyta na nowo tekst J 1,1-18.
 • Następnie wspólnie staramy się odczytać przesłanie tekstu, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaka jest, według tego hymnu, relacja pomiędzy Bogiem i Słowem?
 • Jaka jest relacja pomiędzy Słowem i stworzeniem?
 • Co może dać Słowo ludziom? Co robi, by wejść z nimi w dialog? Jak reaguje ludzkość na tę inicjatywę?
 • Czego uczy nas ten hymn o Bogu?


Słuchamy Słowa Bożego

Słowo Boga nie milknie nigdy. W historii komunikacji Boga z człowiekiem jest jeszcze wiele nienapisanych rozdziałów. Bóg pragnie kontynuować dialog z nami. Mówi do nas na różne sposoby. Ale to przede wszystkim od nas zależy, czy to jego Słowo przyjmiemy, czy je odrzucimy. Rozważmy:

 • W jakich okolicznościach i w jaki sposób komunikuje się dzisiaj Bóg z nami?
 • W jakich okolicznościach jest nam łatwiej a w jakich trudniej Go usłyszeć?
 • Kiedy przyjmujemy jego Słowo? Kiedy je odrzucamy?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst J 1,1-18.
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym.

poniedziałek, 20 grudnia 2010

Niedziela po Bożym Narodzeniu - Święto Świętej Rodziny

"Będą Go nazywać Nazarejczykiem"


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Święto Świętej Rodziny to okazja do zastanowienia się nad kondycją naszych rodzin, by dostrzec stojące przed nimi wyzwania i uniknąć grożących im niebezpieczeństw. Chcemy się przyjrzeć rodzinie z Nazaretu, by odkryć, co stanowiło jej siłę i co pomagało jej przejść pomyślnie i wyjść wzmocnioną z różnego rodzaju trudności i przeobrażeń, przez które ją spotykały.

Czytamy księgę życia

Od dłuższego już czasu, w różnych środowiskach i na różnych płaszczyznach, mówi się o kryzysie rodziny. Jedni poszukują źródeł tego kryzysu, inni, spoglądając wstecz, szukają dróg powrotu do „tradycyjnego modelu rodziny”, inni natomiast propagują różnego rodzaju „nowoczesne modele rodziny”. Niezaprzeczalnym jest fakt, że życie rodzinne, tak w naszym kraju, jak i na całym świecie, ulega ciągłej transformacji.

 • Jakie przeobrażenia i zmiany, pozytywne i negatywne, zachodzą według Ciebie w życiu rodzinnym?
Czytamy Pismo Święte

Święty Mateusz w swej Ewangelii łączy historię Jezusa z historią Izraela. nawiązując do wyzwolenia z Egiptu, ukazuje, że w Jezusie dokonuje się nowe, definitywne wyzwolenie i rozpoczyna się historia nowego Ludu Bożego. Jezus jest nowym Mojżeszem i ostatecznym wyzwolicielem ludzkości. Mateusz podkreśla także rolę rodziców Jezusa, Józefa i Maryi, w Bożym dziele zbawienia. Tekst dzisiejszej Ewangelii obejmuje dwie wzajemnie uzupełniające się historie: ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu i powrót do Nazaretu. W tekście Mateusza oddzielone są one od siebie „rzeką krwi” – opisem rzezi niewiniątek (Mt 2,16-18), który pominięty jest w rozważanym przez nas tekście liturgicznym. Wsłuchajmy się w tekst biblijny mówiący o Bożym planie zbawienia i o roli, jaką odgrywała w nim Święta Rodzina z Nazaretu.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta tekst Mt 2,13-15.19-23.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie – Co mówi tekst?. [Naszej re-lektury tekstu, odczytania tego, co nam mówi tekst, dokonamy w dalszej części spotkania].
 • Po dłuższej chwili ciszy inna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 2,13-15.19-23.
 • Następnie wspólnie staramy się odczytać przesłanie tekstu, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

 • Co skłoniło Józefa do ucieczki do Egiptu? Kiedy i dlaczego zdecydował się na powrót do Palestyny? Co łączy obie te decyzje?
 • W jaki inny sposób łączy ewangelista Mateusz oba te wydarzenia? [Zwróćmy uwagę na wersety 15 i 23 – a także na pominięty werset 17 – i na wyrażenie, które w nich się powtarza]. Co chce przez to powiedzieć?
 • O czym mówi tekst Ozeasza cytowany przez Mateusza w wersecie 15?Jaki ma ten tekst związek z Jezusem?
 • Jakie niebezpieczeństwo groziło nowo narodzonemu Synowi Maryi? Dlaczego?
 • Z jakich powodów Józef zdecydował się na zamieszkanie w Nazarecie, a nie w Betlejem?
 • Dlaczego Jezus będzie nazywany Nazarejczykiem? [Przeczytajmy komentarz do wersetu 23 w różnych wydaniach Biblii].
 • Co stanowi o sile świętej rodziny z Nazaretu i co pozwala jej przezwyciężyć grożące jej niebezpieczeństwa?


Słuchamy Słowa Bożego

Odpowiedzialność, zakorzenienie w tradycji, czujność i wsłuchanie się w wolę Bożą stanowią mocny fundament, na którym opiera się życie Świętej Rodziny z Nazaretu. Wartości te stanowią też fundament, na którym budowane powinno być życie każdej rodziny.

 • Jakie przesłanie znajdujesz dla siebie i swojej rodziny w rozważanym tekście Ewangelii według świętego Mateusza?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 2,13-15.19-23.
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym
poniedziałek, 13 grudnia 2010

IV Niedziela Adwentu A

Bóg z nami”


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Ewangeliści różnie podchodzą do narodzenia Jezusa. Marek w ogóle o nim nie wspomina – rozpoczyna swoja historie o Jezusie od Jego chrztu w Jordanie. Podobnie jest i z ewangelią Jana. Mateusz i Łukasz natomiast, przedstawiają także dzieciństwo Jezusa, choć każdy czyni to na swój sposób. Łukasz buduje swoja historię z perspektywy Maryi, podczas gdy Mateusz czyni protagonistą świętego Józefa. Tę wersję Mateusza rozważać będziemy na dzisiejszym spotkaniu.

Czytamy księgę życia

Ostatnia niedziela Adwentu jest właściwie już takim przedsionkiem Bożego Narodzenia. Mimo nawoływania do unikania robienia zakupów w niedzielę zapewne będzie można zaobserwować dzisiaj wzmożony ruch w supermarketach i na różnego rodzaju kiermaszach bożonarodzeniowych. Ludzie z choinkami, ludzie z bombkami, ludzie z karpiami – tłumy ludzi żyjących już atmosfera Bożego Narodzenia.

 • Jakie znaczenie mają obecnie święta Bożego Narodzenia? Co jest w nich najważniejsze?
 • Jak ty się przygotowujesz do Bożego Narodzenia?

Czytamy Pismo Święte

Mateusz jest ewangelistą, który najwięcej uwagi poświecą świętemu Józefowi. Przedstawia go jako tego, który adoptował Jezusa, syna Maryi, i był Jego opiekunem i wychowawcą. Przyjęcie tej roli nie przyszło Józefowi łatwo. Święty Mateusz przedstawia w swojej ewangelii rozterki wewnętrzne Józefa i motywy, które go skłoniły do pozostania przy boku Maryi.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta głośno i wyraźnie tekst Mt 1,18-24.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie – Co mówi tekst?. [Naszej re-lektury tekstu, odczytania tego, co nam mówi tekst, dokonamy w dalszej części spotkania].
 • Po dłuższej chwili ciszy inna osoba z grupy czyta na nowo dla wszystkich tekst Mt 1,18-24.
 • Następnie wspólnie staramy się odczytać przesłanie tekstu, szukając odpowiedzi na następujące pytania (może nam w tym pomóc komentarz do tego tekstu, jaki znajdziemy w „Biblii poznańskiej”):

 • Przeczytajmy uważnie tekst i zauważmy, jakie wyrażenie powtarza się w nim dwukrotnie? Co mówi nam ono o poczęciu Jezusa?
 • Jaka relacja łączyła Józefa z Maryją? Mieszkali razem? Dlaczego?
 • Jak zareagował Józef na wieść o tym, że Maryja oczekuje dziecka? Co zamierzał zrobić? Dlaczego?
 • Co go odwiodło od powziętego zamiaru? Jak się ostatecznie zachował?
 • Imię Jezus (Joszua) znaczy „Zbawiciel”, „Bóg zbawia” lub „Boże zbaw” – dlaczego takie imię ma nadać Józef synowi Maryi?
 • Ewangelista Mateusz tłumaczy to wydarzenie wypełnieniem proroctwa Izajasza, które cytuje (Iz 7,14). Jaki związek mają słowa Izajasza z Jezusem i Jego matką?

Słuchamy Słowa Bożego

Oryginalne przesłanie kierowane przez ewangelistę Mateusza do jego wspólnoty przemawia także i do nas dzisiaj. Postarajmy się teraz odczytać na nowo usłyszane przed chwilą słowa Mateusza i ich oryginalne przesłanie w naszym dzisiejszym kontekście.

 • Co wnosi ten tekst Mateusza w twoje poznanie Jezusa, Maryi i Józefa? O czym nam przypomina?
 • W świetle tego tekstu co świętujemy każdego roku w święta Bożego Narodzenia? Jakie to ma znaczenie dla naszego życia?
 • Jakie przesłanie znajdujesz dla siebie w rozważanym dzisiaj tekście ewangelii Mateusza?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 1,18-24.
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym


poniedziałek, 6 grudnia 2010

III Niedziela Adventu A

Doświadczenie i świadectwo


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Jan Chrzciciel przedstawiany jest przez ewangelistów opisujących życie Jezusa jako ten, który przygotowuje drogę Mesjaszowi. Życie Jana jako prekursora naznaczone było cierpieniem i niepewnością – spotykał się z niezrozumieniem i prześladowaniem, i czasami on sam, podobnie jak wielu proroków przed nim, nie do końca potrafił odczytać znaki Bożej obecności w otaczającej go rzeczywistości. Może być więc Jan doskonałym punktem odniesienia dla nas, w naszej relacji z Bogiem, w naszym wsłuchiwaniu się w Jego Słowo.


Czytamy księgę życia

Nie zawsze jest łatwo dostrzec Bożą obecność w otaczającej nas rzeczywistości. Niełatwo jest jasno określić moralny wymiar zawiłych i skomplikowanych sytuacji życiowych. Podobne trudności napotykamy w odczytaniu tego, co określamy jako „wolę Bożą”. Nierzadko stąd też zdarza się, że nieufnie podchodzimy do osób, które mówią, że tę wolę Bożą odkryły, że działają z Bożego natchnienia.

 • Jakie znamy postaci z historii powszechnej czy historii Kościoła, które początkowo były niezrozumiane, a nawet potępiane, a ostatecznie zostały uznane za wielkich bohaterów czy nawet za świętych?
 • Zdarzyły Ci się w Twoim życiu sytuacje, w których trudno Ci było rozeznać wolę Bożą, przyjąć właściwą postawę?

Czytamy Pismo Święte

Ewangelista Mateusz opisując w swojej ewangelii Jana Chrzciciela przedstawia go jako proroka przygotowującego przyjście Mesjasza. W swoim opisie nawiązuje do postaci proroka Eliasza, do tekstów proroka Izajasza i innych proroków oraz do ważnych momentów z historii Narodu Wybranego. Wsłuchajmy się w słowa Ewangelii według świętego Mateusza i w zawarty w nich opis postaci Jana Chrzciciela starając się odkryć jego oryginalne przesłanie.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta głośno i wyraźnie tekst Mt 11,2-11.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie – Co mówi tekst?. [Naszej re-lektury tekstu, odczytania tego, co nam mówi tekst, dokonamy w dalszej części spotkania].
 • Po dłuższej chwili ciszy inna osoba z grupy czyta na nowo dla wszystkich tekst Mt 11,2-11.
 • Następnie wspólnie staramy się odczytać przesłanie tekstu, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

 • Gdzie dowiaduje się Jan o działalności Jezusa? Dlaczego? [Możemy przeczytać Mt 14,1-5]
 • O co każe zapytać Jan Jezusa? Dlaczego?
 • Jakie wydarzenia przytacza Jezus w odpowiedzi? Na co one wskazują? Co mówią o Jezusie?
 • Zwróćmy uwagę na błogosławieństwo wypowiedziane przez Jezusa (Mt 11,6) – kogo dotyczy i co oznacza?
 • Jakie świadectwo wydaje Jezus o Janie Chrzcicielu? Jakich porównań używa? Do jakich tekstów nawiązuje? [Przeczytajmy w księdze Malachiasza 3,1-5].
 • Kim jest Jan Chrzciciel według Jezusa? Jaką role odgrywa w Bożym planie zbawienia?
 • Jakie przesłanie kieruje Mateusz do swojej wspólnoty, przytaczając w swojej ewangelii te scenę?

Słuchamy Słowa Bożego

Oryginalne przesłanie kierowane przez ewangelistę Mateusza do jego wspólnoty przemawia także i do nas dzisiaj. Postarajmy się teraz odczytać na nowo usłyszane przed chwilą słowa i ich oryginalne przesłanie w naszym dzisiejszym kontekście. Starajmy się odkryć, kim dla nas jest dzisiaj Jan Chrzciciel i jakie znaczenie mają słowa, które skierował Jezus do swoich uczniów.

 • Czego uczy nas Jan Chrzciciel odnośnie do naszej postawy życiowej i rozpoznawania planu Bożego w naszym życiu?
 • Jakie przesłanie znajdujesz dla Ciebie i Twojej wspólnoty w słowach Jezusa o Janie Chrzcicielu?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 11,2-11.
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym


poniedziałek, 29 listopada 2010

II Niedziela Adwentu A

Opamiętajcie się!


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Jedną z postaci-symboli Adwentu jest Jan Chrzciciel. Jak przekazują ewangelie, Jan działał na pustyni, wzywając ludzi do nawrócenia, do odnowy Przymierza z Bogiem. Dokonał on swego rodzaju „powrotu”, w znaczeniu historycznym i geograficznym. Przeszedł przez Jordan i osiedlił się na pustyni, mniej więcej w miejscu skąd Izrael pod wodzą Jozuego wyruszył na podbój ziemi obiecanej, i tam dokonywał rytuału oczyszczenia przez zanurzenie w wodach Jordanu. Wzywał w ten sposób do nawrócenia, do odnowy, do nowego początku. I dla nas dzisiaj Jan jest inspiracją dla naszej odnowy, naszego nawrócenia.


Czytamy księgę życia

Coraz częściej słyszymy, także w mediach publicznych, o różnego rodzaju konfliktach i problemach powstających w naszych wspólnotach parafialnych. Ludzie określający się jako „wierzący” przejawiają różne postawy i oczekiwania wobec Boga, Kościoła, religii, sakramentów.

 • Jakie są najczęstsze konflikty i nieporozumienia związane z udzielaniem i przyjmowaniem sakramentów? Co jest ich przyczyną?
Czytamy Pismo Święte

Chrzest praktykowany przez Jana i ruch przez niego zainicjowany wpisuje się w proces odnowy Izraela, którego charakterystyką jest nadzieja Mesjańska. Jan wzywa do nawrócenia i do oczyszczenia, by przygotować przyjście Mesjasza, który ma odnowić przymierze Izraela z Bogiem. Jan przedstawiany jest przez ewangelistów jako prekursor Mesjasza, jako ten, który mu przygotował drogę. Wspólnota ochrzczonych przez Jana natomiast jest zalążkiem wspólnoty mesjańskiej przepowiadanej przez proroków.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta głośno i wyraźnie tekst Mt 3,1-12.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie.
 • Po pewnym czasie inna osoba z grupy czyta na nowo dla wszystkich tekst Mt 3,1-12.
 • Wspólnie staramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jak przedstawia Mateusz Jana Chrzciciela? Co oznacza cytat z proroka Izajasza? [Przeczytajmy Iz 40,3-8]
 • Gdzie działa i jak wygląda Jan Chrzciciel? Kogo przypomina swoim wyglądem? Jakie to ma znaczenie? [Przeczytajmy 2 Krl 1,5-8; Ml 3,23-24; Mt 17,10-13]
 • Jakie znaczenie ma chrzest praktykowany przez Jana? Dlaczego ludzie dają mu się ochrzcić?
 • Czego wymaga Jan od tych, którzy chcą przyjąć od niego chrzest?
 • Czemu służy, według Jana, jego chrzest? Czego mu „brakuje”? Kto i jak to dopełni?
 • Jaka jest relacja Jana do Jezusa? Kim jest Jan i kim jest Jezus? [Zwróćmy uwagę na werset 11 i przeczytajmy w Księdze Rut 4,1-10 i Izajasza 54,4-8].

Słuchamy Słowa Bożego

Przesłanie kierowane przez ewangelistę Mateusza do jego wspólnoty przemawia także do nas dzisiaj, pomimo dzielących nas ponad dwudziestu wieków. W zauważonym przez nas na początku spotkania klimacie oziębłości religijnej słowa Jana Chrzciciela wzywającego do opamiętania i odnowy życia brzmią niezmiernie aktualnie.

 • Czego uczy nas rozważany tekst z ewangelii Mateusza o znaczeniu naszego chrztu? Do czego nas zobowiązuje?
 • Co wnosi nauczanie Jana Chrzciciela przytoczone przez ewangelistę Mateusza w Twoje poznanie Chrystusa i Twoją z nim relację?
 • Jakie przesłanie znajdujesz dla ciebie i twojej wspólnoty w rozważanym dzisiaj fragmencie Ewangelii?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 3,1-12.
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym.  >>Pobierz tekst gotowy do wydruku>>

niedziela, 21 listopada 2010

I Niedziela Adwentu A

Bądźcie gotowi!


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.


Wprowadzenie

Adwent jest czasem odnowy, oczekiwania i przygotowania – odnowy naszego zanurzenia w Bogu, które dokonało się w sakramencie Chrztu, oraz oczekiwania i przygotowania na nasze pełne zjednoczenie z Bogiem w Chrystusie. Przeżywając ten czas adwentowy w świetle hasła „W komunii z Bogiem”, pragniemy pogłębiać naszą komunię z Bogiem, krocząc w świetle Jego Słowa.


Czytamy księgę życia

Człowiek myśli, Pan Bóg kreśli” – mówi jedno z naszych przysłów. Najczęściej niespodziewane, nierzadko gwałtowne, mniej lub bardziej spektakularne wydarzenia – upadek komunizmu, gwałtowny wybuch wulkanu, potężny kryzys finansowy, tragedia lotnicza, fala powodzi – zmieniają bieg historii, burzą ustaloną harmonię, krzyżują ludzkie plany.

 • Jakie wydarzenia ostatnich czasów miały taki znaczący wpływ na nasze życie społeczne czy gospodarcze?
 • Doświadczyłeś/aś w Twoim życiu takich wydarzeń, które to życie zmieniły lub pokrzyżowały Twoje plany?
Czytamy Pismo Święte

W miarę upływu czasu, im dalej w przeszłości pozostawało doświadczenie Zmartwychwstania i im bardziej opóźniało się powtórne przyjście Pana w chwale, pierwotny entuzjazm i zaangażowanie uczniów Chrystusa powoli słabły i zanikały. Pisząc Dobrą Nowinę o Jezusie, odczytując na nowo Jego przesłanie, Ewangeliści podkreślają przede wszystkim te słowa i wydarzenia z życia Jezusa, które mogą pomóc ich wspólnotom w odnowieniu i pogłębieniu ich życia wiary. Wsłuchajmy się w słowa Jezusa przytoczone przez ewangelistę Mateusza.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta głośno i wyraźnie tekst Mt 24,37-44.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie.
 • Po pewnym czasie inna osoba z grupy czyta na nowo dla wszystkich tekst Mt 24,37-44.
 • Wspólnie staramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

 • W jakich okolicznościach wypowiedział Jezus przytoczone przez Mateusza słowa?[Przeczytajmy Mt 21,10-11 i Mt 24,1-3]
 • Jakich porównań – biblijnych i wziętych z życia – używa Jezus, by mówić o swoim przyjściu w chwale? [Zajrzyjmy do Księgi Rodzaju 6,9-12]. Co łączy wszystkie te obrazy?
 • Co chce powiedzieć Mateusz swojej wspólnocie, przytaczając te słowa Jezusa?


Słuchamy Słowa Bożego

Słowa naszego Pana Jezusa przytoczone przez ewangelistę Mateusza są odczytaniem na nowo, w nowych realiach, Dobrej Nowiny o królestwie Bożym. Ta relektura pomaga przezwyciężyć słabości i zwątpienia oraz odnowić i uczynić bardziej autentycznym życie i świadectwo wspólnoty i każdego z jej członków. Są one pomocne także dla nas, w przezwyciężaniu naszych trudności.

 • Czy słowa Jezusa przytoczone przez Mateusza w rozważanym przez nas fragmencie jego ewangelii są aktualne i ważne także i dzisiaj? Dlaczego?
 • Jakie przesłanie znajdujesz dla ciebie i twojej wspólnoty w rozważanym dzisiaj fragmencie Ewangelii?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 24,37-44.
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Możemy zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce naszego dzisiejszego dzielenia się Słowem Bożym.


piątek, 19 listopada 2010

Modlitwa przed czytaniem Pisma Świętego


Maryjo, Matko zawierzenia i kontemplacji; 
Ty zachowywałaś w swoim sercu Słowa, 
postawy i gesty Jezusa, rozważałaś je, 
przyjmowałaś z pokorą i odwagą w swoim życiu; 
pomóż nam czytać, medytować 
i kontemplować Słowo Boże, 
aby poruszało nas do głębi. 
Uproś nam zdolność odkrywania 
przemieniającej potęgi Pisma Świętego, 
w którym Zmartwychwstały Chrystus 
żyje w mocy Ducha Świętego, 
objawia się każdemu z nas 
otwierając najtajniejsze drzwi naszych serc, 
wchodząc w najskrytsze zakamarki 
naszej świadomości, napełniając nas wolnością, 
pogodą ducha , cichością i pokojem. 
Duchu Święty, Boże! Oświeć nas Słowem, 
spraw, abyśmy brali Je poważnie 
i we wszystkich naszych doświadczeniach 
byli otwarci na to, co Ono objawia, 
byśmy Mu zaufali w naszym życiu 
i pozwolili Mu działać w nas 
według bogactwa Jego potęgi. Amen.